Polityka prywatności

Została przygotowana przez Nova-trade Piotr Suchocki zgodnie z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Nova-trade Piotr Suchocki z siedzibą w (19-400) Olecko ul. Cisowa 10, NIP 847-000-12-25.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej i odnoszą się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą określić Ciebie jako osobę fizyczną, są to w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny. Podanie swoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne okazanie Twojej woli. W każdym czasie masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w takiej samej formie w jakiej jej udzieliłeś.
 4. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie te dane które nam powierzysz, poprzez :
  • w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie www,
  • w formie papierowej po wypełnieniu formularza lub ankiet,
  • w trakcie rozmów telefonicznych lub spotkań z naszymi pracownikami,
  • uzyskane w korespondencji e-mailowej,
  • otrzymanie dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych i wyraźnie określonych celach i nie będą przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z art.6 pkt 1 RODO w celu :
  • ustalenia i zoptymalizowania Twoich potrzeb związanych z naszym produktem,
  • przedstawienia i stworzenia dla Ciebie oferty handlowych w zakresie naszych realizacji deweloperskich,
  • informacji o ofertach specjalnych, promocjach, wydarzeniach, konkursach i usługach oferowanych przez Administratora,
  • dostosowaniu reklam i optymalizacji strony www,
  • realizacji umów na zakup naszych produktów,
  • w trakcie tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego.
 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym i przetwarzającym na zlecenie Administratora takim jak:
  • agencjom reklamowym,
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze i księgowe,
  • podmiotom uczestniczącym w realizacji umów sprzedaży których przedmiotem są produkty Administratora,
  • podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem.
 1. Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie RODO i/lub innych przepisów prawa takim jak:
  • sądy,
  • organy skarbowe,
  • organy nadzoru,
  • innym którym przetwarzanie służy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub wynikających z wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 pkt 1 ppkt. e) f).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG. W takim przypadku zadbamy aby współpraca z tymi podmiotami odbywała się zgodnie z wytycznymi RODO i zapewniała standardy ochrony.

Administrator danych osobowych, nie planuje przekazywania danych do Państw Trzecich.

 1. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub sprzeciwu lub przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane. Dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 2. Na podstawie regulacji określonych w RODO masz prawa w szczególności do:
  • Art. 16 prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych,
  • Art. 17 prawo do żądania usunięcia,
  • Art. 18 prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • Art. 20 prawo do przenoszenia danych,
  • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru który w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

KONTAKT:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w razie jakichkolwiek pytań możesz się kontaktować na adres e-mail: biuro@nova-trade.pl lub listownie na adres administratora: ul. Kościuszki 60, 19-400 Olecko.